Hợp đồng cai nghiện tự nguyên 180 ngày

SỞ LAO ĐỘNG –TB&XH KHÁNH HÒA
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY
                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Số:             /HĐDV-TC Khánh Vĩnh, ngày   tháng     năm 20    

 

HỢP ĐỒNG

CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN THỜI GIAN 180 NGÀY

Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 và Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hình thức cai nghiện tự nguyện”;
Căn cứ Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quy định các mức chi, mức đóng góp và chế độ miễn giảm, hỗ trợ đóng góp trong công tác cai nghiện ma túy và mức chi cho công tác tổ chức quản lý cai nghiện ma túy;
Căn cứ Quyết định số ………../QĐ-CSCNMT ngày ….…. /………/2019 của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp nhận người vào chữa bệnh, cai nghiện ma túy tự nguyện.
Hôm nay, ngày……...tháng……….năm …………. tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi gồm:.
 

BÊN A: CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH KHÁNH  HÒA

Đại diện ông: …………………………………………………………………..
Chức vụ: ……………………………………………………
Địa chỉ: Thôn Ba Dùi, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà
Điện thoại: 058.2.473.475
MST: 4200682357
 

BÊN B: NGƯỜI KÝ HỢP ĐỒNG CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN

Ông/bà:….……………………………..…………….....................................…...
Sinh ngày ……….tháng ……….năm……………….……
Địa chỉ:……………….………………………………………………………………………………………………………………..
CMND số…………………….…...cấp ngày.……/………/………..Nơi cấp………………………..…………….
Điện thoại liên hệ:………………………………………………..…………
Quan hệ với người cai nghiện ma túy tự nguyện:……………….…………………….……………
Hai bên thống nhất ký hợp đồng cai nghiện ma túy tự nguyện với các điều khoản sau:
 

Điều 1. Nội dung hợp đồng

1. Tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện:
Họ và tên:………………………………….………………………………….
Sinh ngày………………tháng…………….năm ……………………
HKTT:…………………………………………………………………………..…………………………………….………
Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………………….
2. Hình thức cai nghiện:
- Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và phục hồi sức khỏe.
- Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, tư vấn hướng nghiệp, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.
3. Thời hạn hợp đồng:
 
  • Thời gian cai nghiện ma túy 180 ngày, kể từ ngày .. tháng ….. năm …….…… đến ngày …. tháng …. năm …………….
4. Các khoản kinh phí được nhà nước hỗ trợ và người cai nghiện phải đóng phải góp:
a. Giá trị hợp đồng:
 
STT Nội dung Hỗ trợ theo Quyết định của UBND tỉnh Người cai nghiện đóng góp Tổng chi phí cai nghiện
1 Tiền ăn 50.000 đồng/ngày 2.700.000 6.300.000 9.000.000
2 Tiền thuốc cắt cơn và thuốc chữa bệnh 400.000 1.250.000 1.650.000
3 Tiến xét nghiệm chất ma túy và xét nghiệm khác 100.000   100.000
4 Tiền sinh hoạt văn thể   300.000 300.000
5 Tiền điện, nước, vệ sinh   600.000 600.000
6 Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất   1.500.000 1.500.000
7 Chi phí phục vụ, quản lý   4.200.000 4.200.000
Tổng cộng 3.200.000 14.150.000 17.350.000
- Các khoản được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ, đơn vị chi trực tiếp cho học viên vào tiền ăn, tiền thuốc, tiền xét nghiệm.
- Người cai nghiện đóng góp: 14.150.000 đồng
(Bằng chữ: Mười bốn triệu một trăm năm mươi ngàn đồng)
b. Phương thức thanh toán: Tiền mặt/Chuyển khoản
c. Các khoản thu khác như chi phí điều trị tại bệnh viện, các dịch vụ theo yêu cầu, chi phí thu gom, vận chuyển đối tượng, quần áo và các chi phí khác…. Bên B phải thanh toán theo hóa đơn thực tế hoặc thỏa thuận giữa hai bên.
Điều 2. Trách nhiệm bên B
Bên B có trách nhiệm giao người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa.
Thanh toán tất cả các khoản chi phí theo hợp đồng tại thời điểm ký hợp đồng và các khoản chi phí khác theo hóa đơn thực tế hoặc thỏa thuận giữa hai bên.
Thanh toán các khoản chi phí bồi thường do người cai nghiện tự nguyện của bên B gây thiệt hại cho bên A theo quy định.
Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết trong hợp đồng và cam kết trong đơn tự nguyện chữa bệnh, cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Thực hiện đúng thời gian theo quy định đã ký trong hợp đồng;
Chấp hành nội quy, quy chế và các quy định tại Cơ sở. Tôn trọng và không có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của người khác tại Cơ sở cai nghiện ma túy.
Không xin về trước thời gian trên, không bảo lãnh, không thanh lý hợp đồng trước thời hạn.
Ngày hết hạn thời gian hợp đồng đã ký, nếu bên B không lên đón nhận học viên về hoặc gia hạn hợp đồng thì đến 16 giờ 30 phút cùng ngày Cơ sở làm thủ tục cho học viên tự về.
Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
 

Điều 3. Trách nhiệm bên A

Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, điều trị bệnh, học tập, lao động trị liệu, bố trí nơi ở, sinh hoạt theo quy trình điều trị cai nghiện ma tuý của Cơ sở;
Tổ chức cung cấp đầy đủ dịch vụ cai nghiện ma túy cho người cai nghiện ma túy tự nguyện theo đúng hợp đồng đã ký.
Chấm dứt hợp đồng cai nghiện ma túy tự nguyện đối với những hành vi vi phạm nội quy, quy chế, quy định của Cơ sở.
Bên A chỉ hoàn trả các khoản chi phí còn lại theo hợp đồng trong các trường hợp sau: ốm đau vượt quá khả năng điều trị của Cơ sở; Có quyết định chuyển sang diện cai nghiện bắt buộc hoặc di lý; bên A đơn phương thanh lý hợp đồng và một số các trường hợp đặc biệt khác Lãnh đạo Cơ sở sẽ xem xét giải quyết theo quy định. Chi phí hoàn trả phải liên hệ Cơ sở nhận lại tiền trong vòng 15 ngày kể từ ngày có đủ hồ sơ thủ tục hoàn trả.
 

Điều 4. Điều khoản thi hành

Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng, nếu bên nào vi phạm thì phải chịu trách nhiệm đền bù cho bên bị vi phạm hoặc chuyển cơ quan Pháp luật xử lý theo luật định.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ………..tháng…..……năm 2019 và kết thúc vào ngày ………tháng………năm 2019
Hợp đồng này được thành lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây