Thông báo tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019

Thứ hai - 21/01/2019 10:56
Thông báo tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019
SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH KHÁNH HÒA
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ 
            Số:     86  /TB-CSCNMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Khánh Vĩnh, ngày   17/ 01 / 2019
THÔNG BÁO
Về việc phân công trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019
  
    Thực hiện công văn số 130/TB-SLĐTBXH ngày 11/10/2018 về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019.
     Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Khánh Hòa thông báo phân công cán bộ trực ngày tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cụ thể như sau:
Thứ bảy ngày 02/02/2019 (ngày 28 tháng chạp): 
 
1 Ông Phạm Đức Tân                                                Giám đốc - 0903.573.666
2 Ông Nguyễn Thanh Xuân Trưởng phòng TC-HCKT
3 Bà Lê Thị Tuyết   Trưởng phòng Công tác xã hội
4 Ông Tạ Quốc Triển   Phó phòng Bảo vệ
5 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nhân viên
6 Ông Chu Mạnh Đức   Nhân viên
7 Ông Huỳnh Công Hoàng Nhân viên
8 Ông Phạm Phú Bình Nhân viên
9 Bà Phan Thị Hoàng Anh Nhân viên
10 Ông Ngô Văn Thanh Nhân viên
11 Bà Lê Thị Thành   Nhân viên
12 Ông Nguyễn Trực Sáng Nhân viên
13 Ông Nguyễn Công Nhân viên
14 Ông Nguyễn Quang Huy Nhân viên
15 Ông Phạm Xuân Trường Nhân viên
16 Ông Mai Phi Tâm Nhân viên

Chủ nhật ngày 03/02/2019 (ngày 29 tháng chạp): 
 
1 Ông Trần Quốc Bảo                                                Trưởng phòng Bảo vệ - 0985.976.728
2 Ông Huỳnh Khánh Phúc Sinh Phó phòng TC-HCKT
3 Ông Võ Bình Tấn Trưởng phòng Dạy nghề -LĐSX
4 Bà Lê Phan Thúy An  Nhân viên
5 Bà Nguyễn Thị Thanh Kiên Nhân viên
6 Ông Đậu Quang Hiếu Nhân viên
7 Ông Trần Vĩnh Lộc  Nhân viên
8 Ông Đinh Nho Huân Nhân viên
9 Ông Vũ Văn Trường  Nhân viên
10 Ông Huỳnh Khánh Hải Nhân viên
11 Ông Phan Văn Búp Nhân viên
12 Ông Phan Hoàng Hà Nhân viên
13 Ông Lê Hoàng Minh  Nhân viên
14 Ông Phạm Phú Quốc Nhân viên
15 Ông Phạm Thành Huy Nhân viên

Thứ hai ngày 04/02/2019 (ngày 30 tháng chạp): 
 
1 Ông Nguyễn Thế Lưu                                             Phó Giám đốc - 0982.493.145
2 Ông Lương Duy Tuấn Trưởng phòng Giáo dục -HNCĐ
3 Ông Nguyễn Minh Trí Phụ trách phòng Y tế -PHSK
4 Ông Nguyễn Thái Dũng Nhân viên
5 Ông Đinh Nho Hoàng Nhân viên
6 Ông Trương Văn Chuẩn Nhân viên
7 Ông Đinh Nho Huân Nhân viên
8 Ông Vũ Văn Trường Nhân viên
9 Bà Ngô Thị Thoa   Nhân viên
10 Bà Lê Thị Thành Nhân viên
11 Ông Huỳnh Khánh Hải Nhân viên
12 Ông Phan Văn Búp Nhân viên
13 Ông Phan Hoàng Hà  Nhân viên
14 Ông Lê Hoàng Minh Nhân viên
15 Ông Phạm Phú Quốc Nhân viên

Thứ  ba ngày 05/02/2019 (ngày mùng 1tết ): 
1 Ông Phạm Đức Tân                                               Giám đốc - 0903.573.666
2 Ông Nguyễn Thanh Xuân Trưởng phòng TC-HCKT
3 Bà Lê Thị Tuyết   Trưởng phòng Công tác xã hội
4 Ông Tạ Quốc Triển   Phó phòng Bảo vệ
5 Bà Nguyễn Thị Lành  Nhân viên
6 Ông Chu Mạnh Đức Nhân viên
7 Ông Huỳnh Công Hoàng Nhân viên
8 Ông Phạm Phú Bình Nhân viên
9 Bà Phan Thị Hoàng Anh Nhân viên
10 Ông Ngô Văn Thanh  Nhân viên
11 Bà Nguyễn Thị Thanh Kiên Nhân viên
12 Ông Nguyễn Trực Sáng Nhân viên
13 Ông Nguyễn Công  Nhân viên
14 Ông Nguyễn Quang Huy Nhân viên
15 Ông Phạm Xuân Trường  Nhân viên
16 Ông Mai Phi Tâm Nhân viên

Thứ tư ngày 06/02/2019 (ngày mùng 2 tết ): 
 
1 Ông Nguyễn Thế Lưu                                             Phó Giám đốc - 0982.493.145
2 Ông Huỳnh Khánh Phúc Sinh Phó phòng TC-HCKT
3 Ông Võ Bình Tấn  Trưởng phòng Dạy nghề -LĐSX
4 Bà Lê Phan Thúy An Nhân viên
5 Bà Lê Thị Thành  Nhân viên
6 Ông Đậu Quang Hiếu Nhân viên
7 Ông Trần Vĩnh Lộc Nhân viên
8 Ông Phạm Phú Bình Nhân viên
9 Bà Phan Thị Hoàng Anh Nhân viên
10 Ông Phạm Thành Huy Nhân viên
11 Ông Nguyễn Trực Sáng Nhân viên
12 Ông Nguyễn Công Nhân viên
13 Ông Nguyễn Quang Huy Nhân viên
14 Ông Phạm Xuân Trường Nhân viên
15 Ông Mai Phi Tâm Nhân viên

Thứ năm ngày 07/02/2019 (ngày mùng  3 tết ): 
 
1 Ông Trần Quốc Bảo                                               Trưởng phòng Bảo vệ - 0985.976.728
2 Ông Nguyễn Minh Trí Phụ trách phòng Y tế -PHSK
3 Ông Lương Duy Tuấn  Trưởng phòng Giáo dục -HNCĐ
4 Ông Nguyễn Thái Dũng Nhân viên
5 Ông Đinh Nho Hoàng  Nhân viên
6 Ông Trương Văn Chuẩn Nhân viên
7 Ông Đinh Nho Huân Nhân viên
8 Ông Vũ Văn Trường  Nhân viên
9 Bà Ngô Thị Thoa Nhân viên
10 Bà Nguyễn Thị Thanh Kiên Nhân viên
11 Ông Huỳnh Khánh Hải  Nhân viên
12 Ông Phan Văn Búp  Nhân viên
13 Ông Phan Hoàng Hà Nhân viên
14 Ông Lê Hoàng Minh Nhân viên
15 Ông Phạm Phú Quốc Nhân viên


Thứ sáu ngày 08/02/2019 (ngày mùng 4 tết ): 
 
1 Ông Phạm Đức Tân                                              Giám đốc -0903.573.666
2 Ông Nguyễn Thanh Xuân   Trưởng phòng TC-HCKT
3 Bà Lê Thị Tuyết Trưởng phòng Công tác xã hội
4 Ông Tạ Quốc Triển Phó phòng Bảo vệ
5 Bà Nguyễn Thị Lành Nhân viên
6 Bà Lê Thị Thành Nhân viên
7 Ông Đinh Nho Huân Nhân viên
8 Ông Vũ Văn Trường Nhân viên
9 Ông Ngô Văn Thanh  Nhân viên
10 Ông Chu Mạnh Đức Nhân viên
11 Ông Huỳnh Khánh Hải  Nhân viên
12 Ông Phan Văn Búp Nhân viên
13 Ông Phan Hoàng Hà  Nhân viên
14 Ông Lê Hoàng Minh  Nhân viên
15 Ông Phạm Phú Quốc Nhân viên
16 Ông Huỳnh Công Hoàng Nhân viên

Thứ bảy ngày 09/02/2019 (ngày 05 AL): 
 
1 Ông Võ Bình Tấn                                                  Trưởng phòng Dạy nghề -LĐSX
2 Ông Huỳnh Khánh Phúc Sinh Phó phòng TC-HCKT
3 Ông Nguyễn Minh Trí Phụ trách phòng Y tế -PHSK
4 Bà Lê Phan Thúy An Nhân viên
5 Bà Nguyễn Thị Thanh Kiên Nhân viên
6 Ông Đậu Quang Hiếu  Nhân viên
7 Ông Trần Vĩnh Lộc Nhân viên
8 Ông Phạm Phú Bình Nhân viên
9 Bà Phan Thị Hoàng Anh Nhân viên
10 Ông Phạm Thành Huy  Nhân viên
11 Ông Nguyễn Trực Sáng Nhân viên
12 Ông Nguyễn Công Nhân viên
13 Ông Nguyễn Quang Huy  Nhân viên
14 Ông Phạm Xuân Trường Nhân viên
15 Ông Mai Phi Tâm Nhân viên

Chủ nhật ngày 10/02/2019 (ngày 06 AL): 
 
1 Ông Nguyễn Thế Lưu                                           Phó Giám đốc - 0982.493.145
2 Ông Lương Duy Tuấn Trưởng phòng Giáo dục - HNCĐ
3 Ông Trần Quốc Bảo Trưởng phòng Bảo vệ
4 Ông Nguyễn Thái Dũng Nhân viên
5 Bà Lê Thị Thành Nhân viên
6 Ông Đinh Nho Hoàng  Nhân viên
7 Bà Phan Thị Hoàng Anh Nhân viên
8 Ông Phạm Phú Bình Nhân viên
9 Bà Ngô Thị Thoa Nhân viên
10 Ông Trương Văn Chuẩn Nhân viên
11 Ông Nguyễn Trực Sáng Nhân viên
12 Ông Nguyễn Công Nhân viên
13 Ông Nguyễn Quang Huy Nhân viên
14 Ông Phạm Xuân Trường Nhân viên
15 Ông Mai Phi Tâm Nhân viên


Thời gian trực: Từ 7 giờ sáng ngày hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau.
Ngày 03 và ngày 07/02/2019 ông Trần Quốc Bảo - trưởng phòng Bảo vệ trực chỉ huy.
Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

 
Nơi nhận :                                                                           
- Sở LĐ-TBXH (b/c);
- LĐ Cơ sở (chỉ đạo);
- Các phòng ch/m(thực hiện);   
- Dán thông báo;
- Lưu: VT, TCHCKT.
                                GIÁM ĐỐC                           
                                   (đã ký)

                             PHẠM ĐỨC TÂN


      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

Nghị định 116/2021/NĐ -CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật phòng chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Thời gian đăng: 09/01/2022

lượt xem: 792 | lượt tải:384

Nghị định 105/2021/NĐ-CP

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng Chống ma túy

Thời gian đăng: 09/01/2022

lượt xem: 651 | lượt tải:351

Luật Phòng, chống ma túy 2021

Luật Phòng, chống ma túy 2021

Thời gian đăng: 09/01/2022

lượt xem: 655 | lượt tải:160

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN THI ĐUA KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN THI ĐUA KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Thời gian đăng: 30/11/2021

lượt xem: 590 | lượt tải:202

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Thời gian đăng: 30/11/2021

lượt xem: 789 | lượt tải:258
Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay329
  • Tháng hiện tại20,530
  • Tổng lượt truy cập1,991,534
Hỗ trợ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
0258.2473.475

Danh mục

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây