Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Thực Hiện Cán bộ hướng dẫn Trực lãnh đạo
Thứ hai
18/03/2019
07:00 - Chào cờ - Toàn thể CB & HV - Phòng GD &HNCĐ - Chuẩn - A. Lưu
07:10 - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- Gia công hạt sen
- 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV theo danh sách
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX
13:30 - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- Gia công hạt sen
- 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV theo danh sách
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Thứ ba
19/03/2019
07:00 - Họp Chi Bộ - Đảng viên - Đảng viên - A.Tân
07:01 - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu Dạy nghề
- 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV theo danh sách
- 03 HV
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX - A. Tân
13:30 - Giáo dục nhóm - HV công tác lẻ - Phòng Công tác xã hội - Tuyết
13:30 - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu Dạy nghề
- 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV theo danh sách
- 03 HV
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX
14:00 - Họp phòng Tổ chức -HCKT - Cán bộ phòng TC-HCKT - Cán bộ phòng TC-HCKT - Xuân
Thứ tư
20/03/2019
07:00 - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu Dạy nghề
- 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV theo danh sách
- 03 HV
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX - A. Lưu
13:30 - Giáo dục nhóm - HV phòng B1 - Phòng GD &HNCĐ - Hoàng
13:30 - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu Dạy nghề
- 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV theo danh sách
- 03 HV
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Thứ năm
21/03/2019
07:00 - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu Dạy nghề
- 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV theo danh sách
- 03 HV
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX - A. Tân
13:30 - Giáo dục nhóm - HV công tác lẻ - Phòng Công tác xã hội - Hiếu
13:30 - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu Dạy nghề
- 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV theo danh sách
- 03 HV
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Thứ sáu
22/03/2019
07:00 - 08:00 - Giáo dục nhóm - HV phòng A7 & A8 - Phòng GD &HNCĐ - Tuấn - A. Lưu
07:00 - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX
08:00 - 09:00 - Giáo dục nhóm - HV phòng A2, A5 & A6 - Phòng GD &HNCĐ - Chuẩn
09:00 - 10:00 - Giáo dục nhóm - HV phòng A1, A3 & A4 - Phòng Công tác xã hội - Hiếu
09:30 - Khai giảng lớp nghề - HV theo danh sách - Phòng Dạy nghề - LĐSX - Tấn
13:30 - 14:00 - Giao ban Giáo dục kỷ cương - HV - Phòng GD &HNCĐ - Chuẩn
13:30 - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX
14:00 - 15:00 - Giáo dục sức khỏe - HV - Phòng Y tế - PHSK - Bình
17:00 - 17:00 - Trực từ 17g00 hôm nay đến 17 giờ hôm sau - Hoàng - Hoàng - A. Lưu
Thứ bảy
23/03/2019
07:00 - 07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Thoa, Chuẩn - Thoa, Tuấn, Bảo - A.Tân - A. Tân
07:30 - 10:00 - Thăm nuôi - HV - Các phòng p/hợp - A.Tân
Chủ nhật
24/03/2019
07:00 - 07:00 -- Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Sinh Thanh, Tuyết, Đức - Sinh Thanh, Tuyết, Đức - A. Lưu - A. Lưu

Thứ hai (18/03/2019)

07:00:
Nội dung : - Chào cờ
Thành phần : - Toàn thể CB & HV
Thực Hiện : - Phòng GD &HNCĐ
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo : - A. Lưu
07:10:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV theo danh sách
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV theo danh sách
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo :

Thứ ba (19/03/2019)

07:00:
Nội dung : - Họp Chi Bộ
Thành phần : - Đảng viên
Thực Hiện : - Đảng viên
Cán bộ hướng dẫn : - A.Tân
Trực lãnh đạo :
07:01:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu Dạy nghề
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV theo danh sách
- 03 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo : - A. Tân
13:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV công tác lẻ
Thực Hiện : - Phòng Công tác xã hội
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu Dạy nghề
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV theo danh sách
- 03 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo :
14:00:
Nội dung : - Họp phòng Tổ chức -HCKT
Thành phần : - Cán bộ phòng TC-HCKT
Thực Hiện : - Cán bộ phòng TC-HCKT
Cán bộ hướng dẫn : - Xuân
Trực lãnh đạo :

Thứ tư (20/03/2019)

07:00:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu Dạy nghề
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV theo danh sách
- 03 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo : - A. Lưu
13:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV phòng B1
Thực Hiện : - Phòng GD &HNCĐ
Cán bộ hướng dẫn : - Hoàng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu Dạy nghề
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV theo danh sách
- 03 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo :

Thứ năm (21/03/2019)

07:00:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu Dạy nghề
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV theo danh sách
- 03 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo : - A. Tân
13:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV công tác lẻ
Thực Hiện : - Phòng Công tác xã hội
Cán bộ hướng dẫn : - Hiếu
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu Dạy nghề
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV
- HV theo danh sách
- 03 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo :

Thứ sáu (22/03/2019)

07:00 - 08:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV phòng A7 & A8
Thực Hiện : - Phòng GD &HNCĐ
Cán bộ hướng dẫn : - Tuấn
Trực lãnh đạo : - A. Lưu
07:00:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo :
08:00 - 09:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV phòng A2, A5 & A6
Thực Hiện : - Phòng GD &HNCĐ
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
09:00 - 10:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV phòng A1, A3 & A4
Thực Hiện : - Phòng Công tác xã hội
Cán bộ hướng dẫn : - Hiếu
Trực lãnh đạo :
09:30:
Nội dung : - Khai giảng lớp nghề
Thành phần : - HV theo danh sách
Thực Hiện : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Cán bộ hướng dẫn : - Tấn
Trực lãnh đạo :
13:30 - 14:00:
Nội dung : - Giao ban Giáo dục kỷ cương
Thành phần : - HV
Thực Hiện : - Phòng GD &HNCĐ
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Dọn đất trồng keo
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo :
14:00 - 15:00:
Nội dung : - Giáo dục sức khỏe
Thành phần : - HV
Thực Hiện : - Phòng Y tế - PHSK
Cán bộ hướng dẫn : - Bình
Trực lãnh đạo :
17:00 - 17:00:
Nội dung : - Trực từ 17g00 hôm nay đến 17 giờ hôm sau
Thành phần : - Hoàng
Thực Hiện : - Hoàng
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :

Thứ bảy (23/03/2019)

07:00 - 07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Thoa, Chuẩn
Thực Hiện : - Thoa, Tuấn, Bảo
Cán bộ hướng dẫn : - A.Tân
Trực lãnh đạo : - A. Tân
07:30 - 10:00:
Nội dung : - Thăm nuôi
Thành phần : - HV
Thực Hiện : - Các phòng p/hợp
Cán bộ hướng dẫn : - A.Tân
Trực lãnh đạo :

Chủ nhật (24/03/2019)

07:00 - 07:00:
Nội dung : -- Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Sinh Thanh, Tuyết, Đức
Thực Hiện : - Sinh Thanh, Tuyết, Đức
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo : - A. Lưu
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây