Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Thực Hiện Cán bộ hướng dẫn Trực lãnh đạo
Thứ hai
19/10/2020
07:00 - Chào cờ - Toàn thể CB & HV - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
07:10 - Toạ đàm giao lưu hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Toàn thể cán bộ - Toàn thể cán bộ - A. Tân
09:00 - Họp hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm - Thành viên hôị đồng và cán bộ có sáng kiên - Thành viên hôị đồng và cán bộ có sáng kiên - A. Tân
13:30 - Lớp xóa mù chữ - HV học xóa mù - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
Thứ ba
20/10/2020
07:00 - Chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 06 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 06 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
14:30 - Giáo dục nhóm - HV nhóm B1 & B2 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
Thứ tư
21/10/2020
07:00 - Chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 06 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 06 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Lớp xóa mù chữ - HV học xóa mù - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
Thứ năm
22/10/2020
07:00 - Chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 06 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 06 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Giáo dục nhóm - HV nhóm công tác lẻ - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - T.Huy
Thứ sáu
23/10/2020
07:00 - Chăm sóc cỏ
- Học nghề
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 06 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
07:00 - Giáo dục nhóm - HV nhóm gia công hạt sen 3 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
08:30 - Giáo dục nhóm - HV nhóm gia công hạt sen 2 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - T.Huy
13:30 - Chăm sóc cỏ
- Học nghề
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 06 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Giáo dục kỷ cương tuần - Toàn thể HV khu B - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
14:00 Chiếu phim tuyên truyền: Chuyên đề ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Toàn thể HV khu B - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
15:30 - Sinh hoạt nhóm - Nhóm Hv điển hình tiên tiến - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
Thứ bảy
24/10/2020
07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Tấn, Sinh, Chuẩn - Tấn, Sinh, Chuẩn - A. Lưu
07:30 - 10:30 - Thăm nuôi - Toàn thể HV - Các phòng phối hợp - A. Lưu
13:30 - Giáo dục kỷ cương tuần - Toàn thể HV khu A - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
14:00 Chiếu phim tuyên truyền: Chuyên đề ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Toàn thể HV khu A - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
Chủ nhật
25/10/2020
07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Tuấn, Dũng, Thanh - Tuấn, Dũng, Thanh - A. Tân

Thứ hai (19/10/2020)

07:00:
Nội dung : - Chào cờ
Thành phần : - Toàn thể CB & HV
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
07:10:
Nội dung : - Toạ đàm giao lưu hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Thành phần : - Toàn thể cán bộ
Thực Hiện : - Toàn thể cán bộ
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :
09:00:
Nội dung : - Họp hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm
Thành phần : - Thành viên hôị đồng và cán bộ có sáng kiên
Thực Hiện : - Thành viên hôị đồng và cán bộ có sáng kiên
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Lớp xóa mù chữ
Thành phần : - HV học xóa mù
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :

Thứ ba (20/10/2020)

07:00:
Nội dung : - Chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 06 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 06 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
14:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV nhóm B1 & B2
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :

Thứ tư (21/10/2020)

07:00:
Nội dung : - Chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 06 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 06 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Lớp xóa mù chữ
Thành phần : - HV học xóa mù
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :

Thứ năm (22/10/2020)

07:00:
Nội dung : - Chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 06 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 06 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV nhóm công tác lẻ
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - T.Huy
Trực lãnh đạo :

Thứ sáu (23/10/2020)

07:00:
Nội dung : - Chăm sóc cỏ
- Học nghề
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 06 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV nhóm gia công hạt sen 3
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
08:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV nhóm gia công hạt sen 2
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - T.Huy
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc cỏ
- Học nghề
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 06 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Giáo dục kỷ cương tuần
Thành phần : - Toàn thể HV khu B
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
14:00:
Nội dung : Chiếu phim tuyên truyền: Chuyên đề ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Thành phần : - Toàn thể HV khu B
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
15:30:
Nội dung : - Sinh hoạt nhóm
Thành phần : - Nhóm Hv điển hình tiên tiến
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :

Thứ bảy (24/10/2020)

07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Tấn, Sinh, Chuẩn
Thực Hiện : - Tấn, Sinh, Chuẩn
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :
07:30 - 10:30:
Nội dung : - Thăm nuôi
Thành phần : - Toàn thể HV
Thực Hiện : - Các phòng phối hợp
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Giáo dục kỷ cương tuần
Thành phần : - Toàn thể HV khu A
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
14:00:
Nội dung : Chiếu phim tuyên truyền: Chuyên đề ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Thành phần : - Toàn thể HV khu A
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :

Chủ nhật (25/10/2020)

07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Tuấn, Dũng, Thanh
Thực Hiện : - Tuấn, Dũng, Thanh
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây