Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Thực Hiện Cán bộ hướng dẫn Trực lãnh đạo
Thứ hai
08/03/2021
07:00 - Chào cờ - Toàn thể CB & HV - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - T.Huy
07:10 - Gia công ghế
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- Theo danh sách
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Lớp xóa mù chữ - HV học xóa mù - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
Thứ ba
09/03/2021
07:00 - Gia công ghế
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- Theo danh sách
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
07:00 - Giáo dục nhóm - HV phòng A5 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - T.Huy
13:30 - Giáo dục nhóm - HV phòng A5 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
Thứ tư
10/03/2021
07:00 - Gia công ghế
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- Theo danh sách
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Lớp xóa mù chữ - HV học xóa mù - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
Thứ năm
11/03/2021
07:00 - Giáo dục nhóm - HV phòng A6 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - T.Huy
07:00 - Gia công ghế
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- Theo danh sách
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Giáo dục nhóm - HV phòng A6 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
Thứ sáu
12/03/2021
07:00 - Học nghề - HV theo danh sách - HV theo danh sách - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
07:00 - Giáo dục nhóm - HV phòng A7 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - T.Huy
08:30 - Giáo dục nhóm - HV phòng A8 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
13:30 - Giáo dục kỷ cương tuần
- Giáo dục tập trung
- Học viên khu B - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - T.Huy
Thứ bảy
13/03/2021
07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Tấn, Lộc, Trí - Tấn, Lộc, Trí - A. Tân
07:30 - 10:30 - Thăm nuôi - Toàn thể HV - Các phòng phối hợp - A. Tân
13:30 - Giáo dục kỷ cương tuần
- Giáo dục tập trung
- Học viên khu A - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - T.Huy
Chủ nhật
14/03/2021
07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Xuân, Thanh, Chuẩn - Xuân, Thanh, Chuẩn - A. Lưu

Thứ hai (08/03/2021)

07:00:
Nội dung : - Chào cờ
Thành phần : - Toàn thể CB & HV
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - T.Huy
Trực lãnh đạo :
07:10:
Nội dung : - Gia công ghế
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - Theo danh sách
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Lớp xóa mù chữ
Thành phần : - HV học xóa mù
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :

Thứ ba (09/03/2021)

07:00:
Nội dung : - Gia công ghế
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - Theo danh sách
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV phòng A5
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - T.Huy
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV phòng A5
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :

Thứ tư (10/03/2021)

07:00:
Nội dung : - Gia công ghế
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - Theo danh sách
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Lớp xóa mù chữ
Thành phần : - HV học xóa mù
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :

Thứ năm (11/03/2021)

07:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV phòng A6
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - T.Huy
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Gia công ghế
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - Theo danh sách
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV phòng A6
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :

Thứ sáu (12/03/2021)

07:00:
Nội dung : - Học nghề
Thành phần : - HV theo danh sách
Thực Hiện : - HV theo danh sách
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV phòng A7
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - T.Huy
Trực lãnh đạo :
08:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV phòng A8
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Giáo dục kỷ cương tuần
- Giáo dục tập trung
Thành phần : - Học viên khu B
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - T.Huy
Trực lãnh đạo :

Thứ bảy (13/03/2021)

07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Tấn, Lộc, Trí
Thực Hiện : - Tấn, Lộc, Trí
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :
07:30 - 10:30:
Nội dung : - Thăm nuôi
Thành phần : - Toàn thể HV
Thực Hiện : - Các phòng phối hợp
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Giáo dục kỷ cương tuần
- Giáo dục tập trung
Thành phần : - Học viên khu A
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - T.Huy
Trực lãnh đạo :

Chủ nhật (14/03/2021)

07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Xuân, Thanh, Chuẩn
Thực Hiện : - Xuân, Thanh, Chuẩn
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây