Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Thực Hiện Cán bộ hướng dẫn Trực lãnh đạo
Thứ hai
10/08/2020
07:00 - Dự Đại hội Đảng bộ khối các Cơ quan tỉnh Khánh Hòa (từ ngày 10 đến ngày 12/8/2020) - A. Tân - A.Tân - A. Tân
07:00 - Chào cờ - Toàn thể CB & HV - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
07:10 - Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - 15:30 - Lớp xóa mù chữ - HV học xóa mù - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
13:30 - Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Thứ ba
11/08/2020
07:00 - Chăm sóc keo
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - 15:00 - Giáo dục nhóm - HV nhóm B1 và B2 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
13:30 - Chăm sóc keo
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
15:00 - Thi đấu bóng đá - HV A3 gặp HV A2 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - T.Huy
Thứ tư
12/08/2020
07:00 - Chăm sóc keo
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
07:10 - Họp Chi bộ tháng - Toàn thể Đảng viên - Toàn thể Đảng viên - A. Lưu
13:30 - 15:00 - Lớp xóa mù chữ - HV học xóa mù - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
13:30 - Chăm sóc keo
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Thứ năm
13/08/2020
07:00 - Chăm sóc keo
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
07:00 - Chăm sóc keo
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Chăm sóc keo
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - 15:00 - Giáo dục nhóm - HV nhóm công tác lẻ - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - T.Huy
15:00 - Thi đấu bóng đá - HV A3 gặp HV A4 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - T.Huy
Thứ sáu
14/08/2020
07:00 - 08:30 - Giáo dục nhóm - HV nhóm gia công hạt sen 1 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
07:30 Học nghề
- Chăm sóc quýt
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- HV theo danh sách
- 10 HV
- 02 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
08:30 - 10:00 - Giáo dục nhóm - HV nhóm gia công hạt sen 3 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
13:30 - Học nghề
- Chăm sóc quýt
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- HV theo danh sách
- 10 HV
- 02 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Giáo dục kỷ cương - Toàn thể HV Khu B - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
17:00 - 17:00 Trực từ 17g00 hôm nay đến 17 giờ hôm sau -Bảo - Bảo - A.Lưu
Thứ bảy
15/08/2020
07:00 - 07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Chuẩn, Dũng, Tấn - Chuẩn, Dũng, Tấn - A. Tân
07:30 - 10:00 - Thăm nuôi - Toàn thể HV - Các phòng phối hợp - A. Tân
13:30 - Giáo dục kỷ cương - Toàn thể HV Khu A - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
Chủ nhật
16/08/2020
07:00 - 07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Xuân, T.Huy, Thanh - Xuân, T.Huy, Thanh - A. Lưu
15:00 - Thi đấu bóng đá - HV A2 gặp HV A4 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - T.Huy

Thứ hai (10/08/2020)

07:00:
Nội dung : - Dự Đại hội Đảng bộ khối các Cơ quan tỉnh Khánh Hòa (từ ngày 10 đến ngày 12/8/2020)
Thành phần : - A. Tân
Thực Hiện : - A.Tân
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Chào cờ
Thành phần : - Toàn thể CB & HV
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
07:10:
Nội dung : - Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:30:
Nội dung : - Lớp xóa mù chữ
Thành phần : - HV học xóa mù
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :

Thứ ba (11/08/2020)

07:00:
Nội dung : - Chăm sóc keo
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV nhóm B1 và B2
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc keo
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
15:00:
Nội dung : - Thi đấu bóng đá
Thành phần : - HV A3 gặp HV A2
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - T.Huy
Trực lãnh đạo :

Thứ tư (12/08/2020)

07:00:
Nội dung : - Chăm sóc keo
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
07:10:
Nội dung : - Họp Chi bộ tháng
Thành phần : - Toàn thể Đảng viên
Thực Hiện : - Toàn thể Đảng viên
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Lớp xóa mù chữ
Thành phần : - HV học xóa mù
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc keo
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :

Thứ năm (13/08/2020)

07:00:
Nội dung : - Chăm sóc keo
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Chăm sóc keo
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc keo
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV nhóm công tác lẻ
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - T.Huy
Trực lãnh đạo :
15:00:
Nội dung : - Thi đấu bóng đá
Thành phần : - HV A3 gặp HV A4
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - T.Huy
Trực lãnh đạo :

Thứ sáu (14/08/2020)

07:00 - 08:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV nhóm gia công hạt sen 1
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :
07:30:
Nội dung : Học nghề
- Chăm sóc quýt
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - HV theo danh sách
- 10 HV
- 02 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
08:30 - 10:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV nhóm gia công hạt sen 3
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Học nghề
- Chăm sóc quýt
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - HV theo danh sách
- 10 HV
- 02 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Giáo dục kỷ cương
Thành phần : - Toàn thể HV Khu B
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
17:00 - 17:00:
Nội dung : Trực từ 17g00 hôm nay đến 17 giờ hôm sau
Thành phần : -Bảo
Thực Hiện : - Bảo
Cán bộ hướng dẫn : - A.Lưu
Trực lãnh đạo :

Thứ bảy (15/08/2020)

07:00 - 07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Chuẩn, Dũng, Tấn
Thực Hiện : - Chuẩn, Dũng, Tấn
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :
07:30 - 10:00:
Nội dung : - Thăm nuôi
Thành phần : - Toàn thể HV
Thực Hiện : - Các phòng phối hợp
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Giáo dục kỷ cương
Thành phần : - Toàn thể HV Khu A
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :

Chủ nhật (16/08/2020)

07:00 - 07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Xuân, T.Huy, Thanh
Thực Hiện : - Xuân, T.Huy, Thanh
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :
15:00:
Nội dung : - Thi đấu bóng đá
Thành phần : - HV A2 gặp HV A4
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - T.Huy
Trực lãnh đạo :
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây