Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Thực Hiện Cán bộ hướng dẫn Trực lãnh đạo
Thứ hai
22/07/2019
13:30 - Trồng rau
- Dọn cỏ khu vực mương thoát nước sau Y tế
- Gia công hạt sen
- 05 HV
- 10 HV

- HV theo ds
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Phun thuốc diệt ruồi, muỗi - 01 HV - Phòng Khám điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe - Huân
07:00 - Trồng rau
- Dọn cỏ khu vực mương thoát nước sau Y tế
- Gia công hạt sen
- 05 HV
- 10 HV

- HV theo ds
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng - A. Lưu
Thứ ba
23/07/2019
13:30 - Trồng rau
- Dọn cỏ khu vực mương thoát nước sau Y tế
- Gia công hạt sen
- 05 HV
- 10 HV

- HV theo ds
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - 15:00 - Sinh hoạt nhóm - Nhóm công tác lẻ - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
07:00 - Trồng rau
- Chăm sóc cỏ voi
- Gia công hạt sen
- 05 HV
- 10 HV
- HV theo ds
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng - A. Tân
Thứ tư
24/07/2019
13:30 - Trồng rau
- Chăm sóc cỏ voi
- Gia công hạt sen
- 05 HV
- 10 HV
- HV theo ds
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
07:00 - Trồng rau
- Chăm sóc cỏ voi
- Gia công hạt sen
- 05 HV
- 10 HV
- HV theo ds
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng - A. Lưu
07:15 - Họp chi bộ - Đảng viên - Đảng viên - A. Tân
Thứ năm
25/07/2019
13:30 - Phun thuốc diệt ruồi, muỗi - 01 HV - Phòng Khám điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe - Trí
13:30 - 15:00 - Giáo dục nhóm - HV phòng B1 & B2 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Hiếu
13:30 - Trồng rau
- Chăm sóc cỏ voi
- Gia công hạt sen
- 05 HV
- 10 HV
- HV theo ds
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
07:00 - 08:30 - Giáo dục nhóm - Nhóm gia công hạt sen 3 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn - A. Tân
07:00 - Trồng rau
- Chăm sóc cỏ voi
- Gia công hạt sen
- 05 HV
- 10 HV
- HV theo ds
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
08:00 - Khai giảng lớp nghề đợt 2 - HV theo danh sách - Phòng Lao động trị liêu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng - Tấn
08:30 - 10:00 - Giáo dục nhóm - Nhóm lao động hiện trường - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Đức
Thứ sáu
26/07/2019
13:30 - Giáo dục nhóm - Nhóm gia công hạt sen 1 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
13:30 - Trồng rau
- Chăm sóc cỏ voi
- Gia công hạt sen
- 05 HV
- 10 HV
- HV theo ds
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
14:30 - 15:29 - Giáo dục nhóm - Nhóm gia công hạt sen 2 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Hiếu
17:00 - 17:00 - Trực từ 17g00 hôm nay đến 17 giờ hôm sau - Dũng - Dũng - A. Tân
07:00 - 07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Thoa, Đức, Bảo, Trí - Thoa, Đức, Bảo, Trí - A. Lưu
07:30 - 10:30 - Thăm nuôi - HV - Các phòng phối hợp - A. Tân
Thứ bảy
27/07/2019
13:30 - Giáo dục kỷ cương - HV - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Đức
07:00 - 07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau Thanh, Xuân, T.Huy, Tuấn Thanh, Xuân, T.Huy, Tuấn - A. Lưu

Thứ hai (22/07/2019)

13:30:
Nội dung : - Trồng rau
- Dọn cỏ khu vực mương thoát nước sau Y tế
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 05 HV
- 10 HV

- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Phun thuốc diệt ruồi, muỗi
Thành phần : - 01 HV
Thực Hiện : - Phòng Khám điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe
Cán bộ hướng dẫn : - Huân
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Trồng rau
- Dọn cỏ khu vực mương thoát nước sau Y tế
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 05 HV
- 10 HV

- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo : - A. Lưu

Thứ ba (23/07/2019)

13:30:
Nội dung : - Trồng rau
- Dọn cỏ khu vực mương thoát nước sau Y tế
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 05 HV
- 10 HV

- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Sinh hoạt nhóm
Thành phần : - Nhóm công tác lẻ
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Trồng rau
- Chăm sóc cỏ voi
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 05 HV
- 10 HV
- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo : - A. Tân

Thứ tư (24/07/2019)

13:30:
Nội dung : - Trồng rau
- Chăm sóc cỏ voi
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 05 HV
- 10 HV
- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Trồng rau
- Chăm sóc cỏ voi
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 05 HV
- 10 HV
- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo : - A. Lưu
07:15:
Nội dung : - Họp chi bộ
Thành phần : - Đảng viên
Thực Hiện : - Đảng viên
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :

Thứ năm (25/07/2019)

13:30:
Nội dung : - Phun thuốc diệt ruồi, muỗi
Thành phần : - 01 HV
Thực Hiện : - Phòng Khám điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe
Cán bộ hướng dẫn : - Trí
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV phòng B1 & B2
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Hiếu
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Trồng rau
- Chăm sóc cỏ voi
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 05 HV
- 10 HV
- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
07:00 - 08:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Nhóm gia công hạt sen 3
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo : - A. Tân
07:00:
Nội dung : - Trồng rau
- Chăm sóc cỏ voi
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 05 HV
- 10 HV
- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
08:00:
Nội dung : - Khai giảng lớp nghề đợt 2
Thành phần : - HV theo danh sách
Thực Hiện : - Phòng Lao động trị liêu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Cán bộ hướng dẫn : - Tấn
Trực lãnh đạo :
08:30 - 10:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Nhóm lao động hiện trường
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Đức
Trực lãnh đạo :

Thứ sáu (26/07/2019)

13:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Nhóm gia công hạt sen 1
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Trồng rau
- Chăm sóc cỏ voi
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 05 HV
- 10 HV
- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
14:30 - 15:29:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Nhóm gia công hạt sen 2
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Hiếu
Trực lãnh đạo :
17:00 - 17:00:
Nội dung : - Trực từ 17g00 hôm nay đến 17 giờ hôm sau
Thành phần : - Dũng
Thực Hiện : - Dũng
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :
07:00 - 07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Thoa, Đức, Bảo, Trí
Thực Hiện : - Thoa, Đức, Bảo, Trí
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :
07:30 - 10:30:
Nội dung : - Thăm nuôi
Thành phần : - HV
Thực Hiện : - Các phòng phối hợp
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :

Thứ bảy (27/07/2019)

13:30:
Nội dung : - Giáo dục kỷ cương
Thành phần : - HV
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Đức
Trực lãnh đạo :
07:00 - 07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : Thanh, Xuân, T.Huy, Tuấn
Thực Hiện : Thanh, Xuân, T.Huy, Tuấn
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây