Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Thực Hiện Cán bộ hướng dẫn Trực lãnh đạo
Thứ hai
11/11/2019
07:00 - Chào cờ - Toàn thể CB và HV - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Đức
07:10 - Dọn hồ chăn nuôi
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Dọn hồ chăn nuôi
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - 15:00 - Lớp xóa mù chữ - HV học xóa mù - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
Thứ ba
12/11/2019
07:00 - Dọn vệ sinh toàn cơ sở
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Dọn vệ sinh toàn cơ sở
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - 15:00 - Giáo dục nhóm - HV phòng B1 & B2 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
Thứ tư
13/11/2019
07:00 - Dọn hồ chăn nuôi
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Dọn hồ chăn nuôi
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - 15:00 - Lớp xóa mù chữ - HV học xóa mù - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
Thứ năm
14/11/2019
07:00 - Dọn hồ chăn nuôi
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Dọn hồ chăn nuôi
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
14:00 - 16:00 - Tổ chức thi bài tập thể dục buổi sáng giữa các phòng học viên - Hocj viên - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
Thứ sáu
15/11/2019
07:00 - 08:30 - Giáo dục nhóm - Nhóm lao động hiện trường - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
07:00 - Chăn nuôi - 08 HV - HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
08:00 - 09:30 - Giáo dục nhóm - Nhóm gia công hạt sen 3 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Đức
13:30 - 15:00 - Giáo dục nhóm - Nhóm gia công hạt sen 2 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
13:30 - Chăn nuôi - 08 HV - HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
14:30 - 15:30 - Giáo dục nhóm - Nhóm gia công hạt sen 1 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
17:00 - 17:00 - Trực từ 17g00 hôm nay đến 17 giờ hôm sau - Xuân - Xuân - A. Lưu
Thứ bảy
16/11/2019
07:00 - 07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau -Tấn, Đức -Tấn, Đức - A. Tân
07:30 - 10:30 - Thăm nuôi - Toàn thể HV - Các phòng phối hợp - A. Tân
13:30 - 15:00 - Sinh hoạt văn nghệ
- Giáo dục kỷ cương tuần
- Giáo dục tập trung (chuyên đề ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)
- Toàn thể HV - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Đức
Chủ nhật
17/11/2019
07:00 - 07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Tuấn, Dũng, Thoa - Tuấn, Dũng, Thoa - A. Lưu

Thứ hai (11/11/2019)

07:00:
Nội dung : - Chào cờ
Thành phần : - Toàn thể CB và HV
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Đức
Trực lãnh đạo :
07:10:
Nội dung : - Dọn hồ chăn nuôi
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Dọn hồ chăn nuôi
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Lớp xóa mù chữ
Thành phần : - HV học xóa mù
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :

Thứ ba (12/11/2019)

07:00:
Nội dung : - Dọn vệ sinh toàn cơ sở
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Dọn vệ sinh toàn cơ sở
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV phòng B1 & B2
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :

Thứ tư (13/11/2019)

07:00:
Nội dung : - Dọn hồ chăn nuôi
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Dọn hồ chăn nuôi
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Lớp xóa mù chữ
Thành phần : - HV học xóa mù
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :

Thứ năm (14/11/2019)

07:00:
Nội dung : - Dọn hồ chăn nuôi
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Dọn hồ chăn nuôi
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
14:00 - 16:00:
Nội dung : - Tổ chức thi bài tập thể dục buổi sáng giữa các phòng học viên
Thành phần : - Hocj viên
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :

Thứ sáu (15/11/2019)

07:00 - 08:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Nhóm lao động hiện trường
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Chăn nuôi
Thành phần : - 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
08:00 - 09:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Nhóm gia công hạt sen 3
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Đức
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Nhóm gia công hạt sen 2
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăn nuôi
Thành phần : - 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
14:30 - 15:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Nhóm gia công hạt sen 1
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
17:00 - 17:00:
Nội dung : - Trực từ 17g00 hôm nay đến 17 giờ hôm sau
Thành phần : - Xuân
Thực Hiện : - Xuân
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :

Thứ bảy (16/11/2019)

07:00 - 07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : -Tấn, Đức
Thực Hiện : -Tấn, Đức
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :
07:30 - 10:30:
Nội dung : - Thăm nuôi
Thành phần : - Toàn thể HV
Thực Hiện : - Các phòng phối hợp
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Sinh hoạt văn nghệ
- Giáo dục kỷ cương tuần
- Giáo dục tập trung (chuyên đề ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)
Thành phần : - Toàn thể HV
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Đức
Trực lãnh đạo :

Chủ nhật (17/11/2019)

07:00 - 07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Tuấn, Dũng, Thoa
Thực Hiện : - Tuấn, Dũng, Thoa
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây